Ejeraftale

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale indgås mellem kapitalejere (aktionærer eller anpartshavere) i et selskab, og indeholder regulering af kapitalejernes indbyrdes rettigheder og pligter, samt om vedtagelsen af deres rettigheder i selskabet.

Reguleringen af ejerskabet i et selskab er underlagt fuld aftalefrihed, medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller almindelige retsgrundsætninger. En ejeraftale er typisk en meget kompleks aftale, hvor der er mange variationer af de enkelte klausuler.

Selskabslovens § 82

I henhold til selskabslovens § 82 er en ejeraftale ikke bindende for selskabet, og de beslutninger der træffes på generalforsamlingen. Dette bevirker, at selskabet som institution ikke af sig selv skal overholde ejeraftalen, men ejeraftalen vil naturligvis være bindende ejerne imellem.

En ledelse i et selskab er således alene bundet af loven samt vedtægterne for selskabet, og det skal således overvejes, om der – ud over at der indgås en ejeraftale – tillige skal ske en sikring af visse af reguleringerne i selskabets vedtægter.

Det er imidlertid ikke alle bestemmelser i en ejeraftale, der kan optages i selskabets vedtægter, idet optagelse i selskabets vedtægter forudsætter, at pågældende regulering indeholder en almindelig regulering af anpartsselskabets eller aktieselskabets konstitution eller fremtidige drift. Som udgangspunkt er en ejeraftale således ikke bindende for tredjemand, men regulerer forholdet mellem ejerne.

EJERAFTALE – INDGÅELSE OG FORTOLKNING